ยินดีต้อนรับสู่ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

จังหวัดราชบุรี

โพธาราม

เจ็ดเสมียน

บ้านเลือก

ประเพณี

ประเพณี เจ็ดเสมียนและบ้านเลือก

เจ็ดเสมียน

รายละเอียดต่างๆด้านประเพณีในพื้นที่ ตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี                    

บ้านเลือก

รายละเอียดต่างๆด้านประเพณีในพื้นที่ ตำบลบ้านเลือก จังหวัดราชบุรี                    

วัฒนธรรม เจ็ดเสมียน บ้านเลือก


วัฒนธรรมที่จับต้องได้ของตำบลเจ็ดเสมียน

1 ศาลตาปะกำ มีผีตีนโรง ตีนศาลที่ชื่อว่า ตาอยู่ ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ถูกช้างเหยียบตายคนที่อยู่ในชุมชนเชื่อว่า หากใครทำของหาย หรือมีเรื่องอะไร เล็กๆ น้อยๆ สามารถมาบนตาอยู่ได้ด้วยเหล้าขาว 1ขวด จะได้รับความสำเร็จ ปัจจุบันศาลตาปะกำเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนเป็นอย่างมาก โดยจะมีคนที่ทำของหายมาบนบาน หากประสบความสำเร็จจะจ้างละครชาตรีจากที่อื่นมาแก้บน

ทุกวันเสาร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม จะมีการทำบุญที่ศาลตาปะกำ โดยมีการนิมนต์พระมาสวดมนต์เย็น เช้าวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์จะมาฉันท์ข้าวเช้า ประชาชนทั่วไปทั้งหมู่ 4 และ หมู่ 5 ร่วมกันทำบุญ ต่อจากนั้นจึงร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในชุมชนเป็นประจำทุกปี

2 ศาลของช้างบัวบานหรือสุสานศาล ในสมัยพระอุเทน มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านไม่ลืมอยู่ครั้งหนึ่ง คือ พลายบัวบานตกน้ำมัน ดุมาก หมอช้างไม่สามารถบังคับได้ ช้างพลายบัวบานได้ออกอาละวาด ฆ่าผู้คนล้มตายหลายคน ใช้วิ่งล่อให้พลายบัวบานไล่กวด จนพลายบัวบานตกลงไปในหลุมพรางแล้วสิ้นใจตาย หลุมนี้ปัจจุบัน

3 ศูนย์เรียนรู้บ้านช่างสกุลบายศรี บ้านช่างสกุลบายศรี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 6 ตำบลเจฌดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ที่คุณธนกร สดใสตั้งใจให้สถานที่นี้เป็นที่รวบรวมทั้งงานศาสตร์และงานศิลป์ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี งานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย และงานหัตกรรมอื่นๆ และได้ก่อเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี เพื่อขับเคลื่อนงานหัถกรรมภูมิปัญญาไทย เป็นสัมมาชีพชุมชน กลุ่มจักสานเชือกกล้วย ผลิตกระเป๋า ผ้ามัดย้อมจากยางกล้วย

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของตำบลเจ็ดเสมียน

1 พิธีบายศรีสู่ขวัญ บายศรีเป็นงานประดิษฐ์ใบตอง แต่เดิมจะมีการนำบายศรีมาใช้ประกอบพิธี สำคัญต่างๆ ได้แก่ งานทำขวัญนาค งานบวงสรวงพิธีใหญ่ๆ ส่วนพิธีบุญสามัญในชีวิตประจำวันอื่นๆจะไม่มีบายศรีมาเป็นส่วนประกอบในการทำพิธี มีการใช้บายศรีซึ่งเป็นสิ่งมงคลที่นิยมของคนไทย คนกัมพูชาและลาว เนื่องจากเป็นเครื่องบูชาที่แสดงถึงความมีไมตรีจิต ความเคารพ สู่ขวัญและอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งบายศรีนี้คือหนึ่งในความภาคมิใจอันทรงคุณค่า และแสดงให้เห็นถึงความเด่นชัดในเรื่องขนบธรรมเนียมของสังคมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีท้องถิ่นที่งดงามเป็นที่ตราตรึงใจกับผู้พบเห็น นอกจากนี้บายศรียังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นศิริมงคล ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของคนตั้งแต่เด็กจนถึง

ผู้ใหญ่ จะเห็นได้ว่าทั่วไปคือพิธีบายศรสู่ขวัญและปัจจุบันมักจะเห็นบายศรีในพืธีกรรมทางพราหมณ์และพุทธ สังคมไทยจึงล้วนมีบายศรีเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น

2 งานประดิษฐ์ พวงมาลัยที่ทำจากกระดาษทิชชู เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิม ที่มีการใช้วสดุที่เป็นกระดาษทิชชูที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนวัฒนธรรมของกลุ่มชนชเขมรของช่างสิบหมู่

3 ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ กระเป๋าจากกล้วยตานี เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ ทําจากมือด้วยความชํานาญและมีดีไซน์ โดยการจักสานด้วยกล้วยตานี เนื่องจากคุณค่าของกล้วยที่มี องค์ประกอบจากธรรมชาติที่สร้างขึ้นมา ได้แก่ สี ลวดลายที่ต้นกล้วยตานีมีมากกว่าสิบเฉดสี โดยไม่ ย้อมสี เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติเป็นเส้นใยเซลลูโลสจึงไม่สามารถย้อมสีที่ได้จากธรรมชาติให้ติดนอกจาก สีเคมี ดังนั้นจึงเป็นการต่อยอดด้วยนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพ บุรุษกับคติไตรภูมิจักรวาล ที่แสดงถึง อัตลักษณ์ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ด้วยความ ประณีตบรรจง ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่วิจิตรงดงาม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วย การนําเสนอคุณค่าของกล้วย ผ่านทางตรา “ตานี” ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่น้อมนําหลักการปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นทาง

วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาไทย (ธนกร สดใส, ม.ป.ป.) และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้มีรูปแบบที่ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง

4 ผลิตภัณฑ์มีด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี้ยวข้องกับตะปูสงฆวานร ที่ใช้สลักโบสถ์ มาประยุกต์ในการตีมีดเหน็บมาผสมผสานกับภูมิปัญญาของครอบครัวเกี่ยวกับการชุบแข็งที่ถ่ายทอดต่อกันมาจนกระทั่งถึงรุ่นพ่อเป็น

5 ความเชื่อ ชาวไทยเขมรมีความเชื่อและนับถือผีบรรพบุรุษหรือผีอารักษ์ร่วมกับ ความเลื่อมใสในพุทธศาสนา เมื่อจัดงานต่าง ๆ เช่น งานบวช งานศพ งานแต่งงาน งานสงกรานต์ ฯลฯ ต้องเซ่นไหว้ผีร่วมกับการทําพิธีกรรมทางพุทธศาสนาหรือทางประเพณีไปพร้อมกันด้วย ชาวไทยเขมรมีวัด และผู้นําทางศาสนาเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมเพื่อแสดงความสามัคคีของกลุ่ม ความเชื่ออย่างหนึ่ง ของไทยเขมร ได้แก่ เรือมะมวดหรือรําแม่มด เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า คนเราหลังความตายแล้ว วิญญาณที่ออกจากร่างเดิมก็จะต้องไปปฏิสนธิ คือ เกิดใหม่ ตามคติที่ถือสืบทอดมาจากศาสนาพราหมณ์ พวกพราหมณ์ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งในโลก โลกธาตุทั้งหมดประกอบด้วยดิน น้ํา ลม ไฟ และในดินน้ําลมไฟ นั้นมีวิญญาณประจําอยู่ คนเราก็ประกอบด้วยสิ่งดังกล่าว วิญญาณที่แบ่ง ภาคไปเกิดเป็นคนแต่ละคนนั้นเรียกว่า อาตมัน ซึ่งต้องออกไปจากสิ่งที่เรียกว่า ปรมาตมัน อันได้แก่ ศูนย์รวมของวิญญาณ เพราะเหตุที่คนเราตายแล้วไม่ดับสูญ วิญญาณจะต้องไปเกิดอีกนั้น ต้องอาศัย อํานาจลึกลับอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าพระพรหมเป็นเจ้าหรือเป็นเทพพระเจ้าก็ได้ หรืออํานาจพิเศษ นั้นเองส่งให้วิญญาณไปเกิด จะไปเกิดที่ใด จะดีหรือชั่วอย่างไร แล้วแต่พระพรหมหรือเทพเจ้าจะจัดให้ เป็นไป และมีความเชื่อถือว่า อํานาจลึกลับของท่านผู้วิเศษจะคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นคนเราถือ กําเนิดมาจึงไม่เหมือนกันทุกคน แต่ความเชื่อถือว่าวิญญาณต้องมีอํานาจลึกลับจัดการให้ แสดงว่าสิ่งที่ ติดตามมากับวิญญาณต้องมีแน่ และต้องถือว่าสิ่งนั้นสําคัญ อาจจะถือว่าเป็น ขวัญ หรือ มิ่งขวัญ ของ วิญญาณ ถือว่าเป็น ครู ของชีวิต ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า ครูกําเนิด เมื่อร่างกายของคนเรา ซึ่ง ประกอบด้วย ดิน น้ํา ลม ไฟ มีความไม่สุขสบายมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องถือว่ามีการ ทําผิด ครูกําเนิด หมายถึง การกระทําที่ไม่เป็นที่พอใจของเทพเจ้าหรือพระพรหมผู้มีอํานาจลึกลับนั้นเอง เมื่อท่านผู้มีอํานาจลึกลับไม่พอใจ ก็จะทําไม่ดีไม่งามแก่เจ้าของชีวิต เช่น ทําให้เจ็บไข้ได้ป่วย ทําให้ไม่ได้ นอนไม่หลับ ทําให้หลงเพ้อ บางที่อาจจะทําให้ชักดิ้นชักงอ หรืออาจทําให้ถึงแก่ความตายได้ เมื่อเกิด อาการเป็นเหตุเภทภัยดังกล่าว จําเป็นต้องหาวิธีแก้ไข แต่งแก้หรือการทําพิธีแต่งแก้ครูกําเนิด การแต่ง แก้ครั้งแรกเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีไม่งามขึ้น ได้แก่ การหาหมอครูหรือแม่ครู มาขอยินยอมและบนบานสารกล่าว โดยจัดหาเครื่องเช่นในการบนบาทสารกล่าว เท่าที่จําเป็น เช่น กล้วยสุก หมากพลู บุหรี่ แล้วบนบาน สารกล่าวว่า เมื่อหายจากเหตุเภทภัยแล้วจะจัดการเซ่นสรวงใหญ่โตเป็นพิเศษให้ คือ เล่นแม่มด ให้ นั่นเอง การรําแม่มดเป็นพิธีกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการแก้บน จากเหตุการณ์ที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วรักษาไม่หาย ไปหาหมอวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์ก็ยังไม่หาย ชาวบ้านจะมีความเชื่อว่า อาการ เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค หรือโดนคุณไสย แต่เกิดจากความประสงค์ของผีบรรพบุรุษหรือผี เชื้อที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอยากจะมาอยู่ด้วย หรือเกิดจากการกระทําผิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ด่าพ่อ ล่อแม่ พูดจาไม่สุภาพ ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ การรําแม่มดในสังคม วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรนั้นถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะด้านสุขภาพ ซึ่งหมายความรวมถึงสุขภาพด้านร่างกาย สุขภาพด้านจิตใจ สุขภาพสังคม การที่คนในชุมชนได้เข้า มาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันถือว่าเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดและเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ คนในชุมชนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและเป็นการลดช่องว่างทางสังคม อาการเจ็บป่วยที่เกิดจาก เชื้อโรคหรือเกิดจากความเชื่อที่ว่า ผี กระทํานั้น เป็นเหตุผลที่เกิดจากทัศน์ของวิทยาศาสตร์และความ เชื่อ แต่กระบวนการรักษาด้วยระบบพิธีกรรมตามความเชื่อถือว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ควรละเลย เพราะ ปัจจัยการเกิดโรคของแต่ละสังคมนั้นย่อมมีเหตุและผลต่างกัน พิธีกรรมรําแม่มดก็เป็นอีแนวทางหนึ่งที่จะ นําพาผู้ป่วยให้หลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, ม.ป.ป)

วัฒนธรรมที่จับต้องได้ของตำบลเจ็ดเสมียน

1 ศาลตาปะกำ มีผีตีนโรง ตีนศาลที่ชื่อว่า ตาอยู่ ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ถูกช้างเหยียบตายคนที่อยู่ในชุมชนเชื่อว่า หากใครทำของหาย หรือมีเรื่องอะไร เล็กๆ น้อยๆ สามารถมาบนตาอยู่ได้ด้วยเหล้าขาว 1ขวด จะได้รับความสำเร็จ ปัจจุบันศาลตาปะกำเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนเป็นอย่างมาก โดยจะมีคนที่ทำของหายมาบนบาน หากประสบความสำเร็จจะจ้างละครชาตรีจากที่อื่นมาแก้บน

ทุกวันเสาร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม จะมีการทำบุญที่ศาลตาปะกำ โดยมีการนิมนต์พระมาสวดมนต์เย็น เช้าวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์จะมาฉันท์ข้าวเช้า ประชาชนทั่วไปทั้งหมู่ 4 และ หมู่ 5 ร่วมกันทำบุญ ต่อจากนั้นจึงร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในชุมชนเป็นประจำทุกปี

สถานที่สำคัญ

เจ็ดเสมียน


สถานที่สำคัญ

บ้านเลือก

สินค้าชุมชน

สินค้าจากชุมชน
เจ็ดเสมียนและบ้านเลือก

fsdfsdfsd Wilson

CEO, Founder

Rachel Parker

Web Designer

Ian Smith

Web Developer

Alicia Henderson

Graphic Designer

Happy Clients

Contact

Contact Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia

Address

198 West 21th Street, Suite 721 New York NY 10016

Contact Number

+ 1235 2355 98

Email Address

info@yoursite.com

Website

yoursite.com